top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

כאשר האלקטרוניקה בתחנה מסובכת או תלאי על תלאי

כאשר האלקטרוניקה בתחנה מסובכת או תלאי על תלאי

הקונצרטור מציג בינה מלאכותית וטכנלוגיה שקועה בבור המשאבות הרטוב, המגנה עליו מפני פגעי מזג האוויר ומטרדים. הסביבה בתוך המשאבה הטבולה אידיאלית למוצרי אלקטרוניקה חשמליים מכיוון שהם מוגנים מחשיפה לחום, קור, אבק, לכלוך ומשינויים מהירים וקיצוניים בטמפרטורה. הקירור מצוין, הטמפרטורה יציבה ומוליכי המנוע קצרים ככל האפשר, ומבטלים את הסיכון לשיקוף גל חשמלי וקפיצות מתח.

bottom of page