top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

צריך משאבה שצריכה לעבוד במספר נקודות עבודה משתנות

צריך משאבה שצריכה לעבוד במספר נקודות עבודה משתנות

הקונסרטור הוא הבחירה האידיאלית כאשר אתה זקוק למשאבה שתגיב לשינויים בתהליך כמו שמירה על זרימה קבועה, רמה או לחץ. זה דורש בקר חכם עבור המשאבה כדי לשנות את ביצועיה ולעמוד בדרישות התהליך. הקונצרטור עם הבקר יפעל בכל תחומי הביצועים ויגיב ברציפות לאות מהבקר שתמיד יעמוד בדרישות של לחץ או זרימה משתנות. הסיבה לכך היא שהתוכנה והבקר החכם ממסוגלים לקיים ביצועים משתנים על מנת לעמוד בדרישות שבתחנת השאיבה.

bottom of page